Zbirnyk 9Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків, 2002. – Т. 9. (Нова серія). – 415 с.

 

ЗМІСТ 

НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Юрій Пелешенко. Київський митрополит Ісидор та його «Послання в Лядську, і в Литовську, і в Німецьку землю, і на всю Русь». — С. 3–8.

Денис Журавльов. Слобідські козацькі полки в Семилітній війні (кампанія 1756—1757 рр.). — С. 9–18.

Микола Олійник. Приватна та орендна промисловість України в період нової економічної політики. — С. 19–32.

Олґа Помбу. Від класифікації буття до класифікації знаття. / З портуґальської переклав С. Вакуленко. — С. 33–52.

Леонід Ушкалов. Традиції українського бароко у творчості Григорія Квітки-Основ’яненка. — С. 53–76.

Володимир Дорошенко. Поетика Тараса Шевченка: із досвіду студій 1926—1930 рр. — С. 77–84.

Юрій Безхутрий. Неоміфологізм у новелі «Я (Романтика)» Миколи Хвильового. — С. 85–102.

Галина Хоменко. Марія Одигітрія і феномен “безумної подорожі” в українській літературі початку ХХ ст. — С. 103–116.

Ігор Михайлин. Анабаза приватної людини, або Аркадій Любченко крізь призму власного щоденника. — С. 117–130.

Юрій Барабаш. N.Y. група — поза традиції як традиція. — С. 131–146.

Сергій Вакуленко. Чи потребує мова ліків на власну неміч? (До питання про критику Олександром Потебнею мітологічної теорії Макса Мюллера). — С. 147–176.

Анатолій Івченко. Юнацькі вікові ініціації давніх слов’ян у дзеркалі фразеології. — С. 177–182.

Анатолій Нелюба. Словотвірна контамінація як вияв принципу економії. — С. 183–200.

Вікторія Піддубна. Адаптація полонізмів в українській мові (на матеріалі західноукраїнської реґіональної лексики з «Українсько-італійського словника» Є. Онацького та «Українсько-німецького словника» З. Кузелі, Я. Рудницького). — С. 201–212.

Ольга Черемська. Російські інтерференційні впливи на граматику української мови (на матеріалі преси Харківщини 50—80-х рр. ХХ ст.). — С. 213–226.

МАТЕРІАЛИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Володимир Маслійчук. До історії жіночого одягу на Слобожанщині (за матеріалами кримінальної справи 1792 р.). — С. 227–232.

Сергій Вакуленко, Леонід Ушкалов. Александру Хашдеу та його розвідки про Григорія Сковороду. — С. 233–254.

Еміль Ґріґораш. Передмова до румунського видання 1938 р. / З румунської переклав С. Вакуленко. — С. 255–260.

Александру Хашдеу. Завдання нашої доби: наука Григорія Савича Сковороди, єдиного руського філософа, в екзегетично-систематичному викладі / З російської переклали С. Вакуленко, Л. Ушкалов. — С. 261–300.

Сергій Вакуленко. Про теоретичне підґрунтя характеристики української мови Яном Бодуеном де Куртене. — С. 301–314.

Ян Нєціслав Іґнаци Бодуен де Куртене. Декілька загальних завваг щодо об’єктивної та суб’єктивної окремішності “України” з мовного, племінного, національного й державного погляду / З польської переклала В. Піддубна. — С. 315–330.

РЕЦЕНЗІЇ

Леонід Ушкалов. Дещо про українське многосвіття. Рец.: Ševčenko I. Ukraine between East and West: Essays on Cultural History to the Early Eighteenth Century. — Edmonton; Toronto: Canadian Institute of the Ukrainian Studies Press, 1996. — 234 p.; Ševčenko I. Ukraina między Wschodem i Zachodem. — Warszawa: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Polsce Europe Środkowo-Wschodnej, 1996. — 115 s.; Шевченко І. Україна між Сходом і заходом: Нариси з історії культури до початку ХVIII століття / авторизований пер. з англ. М. Габлевич; під. ред. А. Ясіновського. — Львів: Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2001. — 249 с. — С. 331–344.

Андрій Портнов. Історія України для західного сусіди. Рец.: Hrycak J. Historia Ukrainy. 1772—1999. Narodziny nowoczesnego narodu / PrzełożyłKKotyńska. — Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodnej, 2000. — 215 s. — С. 345–348.

Сергій Савченко. Формування української нації як історіографічна  проблема. Рец.: Himka J.-P. The Construction of Nationality in Galician Rus’: Icarian Flights in Almost All Directions // Intellectuals and the Articulation of the Nation. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1999. P. 108-164. — С. 348–351.

Василь Саган. На пограниччі доль. Рец.: Polska — Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. — Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1990—2000. — T. 1-5; Polacy na Ukrainie. Zbiór documentów. Cz. 1: lata 1917—1939. —  Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1998—1999. — T. I-II. — С. 351–361.

Ігор Михайлин. Кубанське дослідження харківської журналістики. Рец.: Василь Мова (Лиманський) Из литературного наследия / Составление, предисловие, комментарии и научная редакция текстов В. Чумаченко. — Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 1999. 244 с. — С. 361–377.

Сергій Жадан. Хто зжене мух із цісаревого портрета? Рец.: Simonek S. Ivan Franko und die „Moloda Muza“: Motive in der westukrainischen Lyric der Moderne. — Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 1997. — 446 S. — С. 377–380.

Ігор Оржицький, Наталія Хачатурян. Культурологічні контрапункти України: літописи від Оксани.  Рец.: Забужко О. Хроніки від Фортінбраса: Вибрана есеїстика 90-х. — К.: Факт, 1999. — 339 с. — С. 380–394.

ПОРЯДКОМ ПОЛЕМІКИ

Леонід Ушкалов. Подяка київським Зоїлам. — С. 395–396.

Леонід Ушкалов. Відкритий лист до головного редактора «Українського гуманітарного огляду» доктора історичних наук пані Наталії Яковенко. — С. 396–400.

Богдана Криса. Сюжети барокових ідей. Рец.: Ушкалов Л. З історії української літератури ХVII—ХVIII століть. — Х.: Акта, 1999. — 215 с. — С. 401–404.

НЕКРОЛОГИ

Юрій Остапович Луцький (11. VI. 1919 — 22. ХІ. 2001). — С. 405–406.

Юрій Володимирович Шевельов (17. ХII. 1908 — 12. IV. 2002). — С. 407–408.

Про авторів тому. — С.409–412.