Funkcionuvannia

Функціонування літературних мов і діалектів межиріччя Дністра і Дунаю: колективна монографія / За заг. рел. Лідії Колесникової, Ірини Циганок. — Ізмаїл: Редакційно-видавничий відділ ІДГУ, 2012. — 252 с.

  

Межиріччя Дністра та Дунаю, тобто південна частина Басарабії, відома ще під назвою Буджак, — це унікальний реґіон України, де жодна з мов не має переваги за кількістю її носіїв як рідної (в публічному вжитку найчастіше використовується російська).  У книжці приділено увагу, нехай на різну міру, п’ятьом тамтешнім мовам: українській, російській, болгарській, румунській і ґаґаузькій.  Перший розділ присвячено соціолінґвістичному описові реґіону, другий — особливостям фунціонування в ньому літературних мов (української, російської, болгарської), третій — говірковим рисам, характеристичним для місцевого українського, російського, болгарського, ґаґаузького та румунського живого мовлення.  Розглянуто й явища змішування мов (хоча поняття “суржик” тут не має поширення).  Видання тримовне: 56% тексту написано українською мовою, 39% — російською, 5% — румунською.  Зміст книжки такий:

 

Вступ. — С. 5.

(авторки — Лідія Колесникова, Ірина Циганок)

 

Розділ І. Соціолінгвістичний опис полікультурного і полімовного ареалу межиріччя Дністра і Дунаю  

                                

1. 1. Межиріччя Дністра і Дунаю у світлі лінгвістичної географії (стан і пріоритети). — С. 6-28.

(автор — Павло Гриценко)

1. 2. Междуречье Днестра и Дуная как поликультурный и полиязычный ареал. — С. 29-41.

(авторы — Павел Гриценко, Лидия Колесникова, Ирина Цыганок)

1. 3. Литературность языков как социолингвистическая проблема. — С. 41-48.

(автор — Лидия Колесникова)                                                                       

1. 4. Динаміка і стратегії міжмовної взаємодії у полікультурному середовищі Придунав’я. — С. 49-55.

(автор — Світлана Лавриненко)

1. 5. Бессарабські болгари: феномен стабільності мовної та етнокультурної своєрідності. — С. 55-65.

(авторка — Олена Берестецька)

1. 6. Етапи формування болгарського соціуму села Зоря (Камчік) Саратського району Одеської області. — С. 65-71.

(авторка — Світлана Георгієва)

1. 7. Історичні та соціокультурні передумови формування мовної ситуації в болгарських та гагаузьких селах українського Подунав’я. — С. 71-83.

(авторка — Наталія Гончар)                          

 

Розділ II. Функціонування літературних мов у регіоні

 

2. 1. Сучасні тенденції функціонування української мови в Подунав’ї. — С. 84-92.

(авторки — Світлана Лавриненко, Євгенія Якубовська)                                                       

2. 2. Функционирование русского языка в междуречье Днестра иДуная. — С. 92-101.

(автор — Лидия Колесникова)

2. 3. Орфоэпическая вариативность русской речи в условиях полилингвизма. — С. 101-107.

(авторы — Наталия Кольцун, Гюльнара Черезова)

2. 4. Работа по овладению лексическими нормами русского языка в сельских школах украинского Придунавья. — С. 107-125.

(автор — Светлана Глущук)                          

2. 5. Специфика болгарских личных имен. — С. 125-134.

(автор — Валентина Колесник)          

2. 6. Соціостилістичний аспект мовленнєвого етикету Придунав’я. — С. 135-143.

(авторка — Світлана Лавриненко)

 

Розділ III. Діалектний простір межиріччя Дністра і Дунаю

 

3. 1. Емпіричні визначення у діалектних текстах українських говірок Наддунав’я. — С. 144-152.

(авторка — Ірина Циганок)

3. 2. Лексико-семантическое поле рождения ребенка в говоре города Вилково Одесской области. — С. 152-162.

(автор — Гюльнара Черезова)

3. 3. Назви обрядового хліба в українських і болгарських говірках Наддунав’я. — С. 162-170.

(авторка — Ірина Циганок)

3. 4. Мотивація флорономенів в українських південнобессарабських говірках. — С. 170-181.

(авторка — Олена Дакі)

3. 5. Интерференция в лексике русских говоров междуречья Днестра и Дуная. — С. 181-188.

(авторы — Лидия Колесникова, Гюльнара Черезова)                                                

3. 6. Моделі мовної поведінки мешканців с. Старі Трояни Кілійського району Одеської області. — С. 188-197.

(авторка — Наталія Гончар)                                                            

3. 7. Говор с. Криничное Болградского района Одесской области: грамматический аспект. — С. 197-212.

(автор — Валентина Колесник)

3. 8. Особливості іменникової словозміни степової говірки с. Шевченкове Кілійського району. — С. 212-223.

(авторка — Марина Делюсто)                        

3. 9. Система часових форм дієслів говірки с. Кам’янка Ізмаїльського району Одеської області. — С. 223-230.

(авторка — Марина Ромалійська)

3. 10. Міжмовна інтерференція одиниць та категорій морфологічного рівня у південнобессарабських говірках. — С. 230-237.

(авторка — Марина Делюсто)                       

3. 11. Aspecte morfologice ale limbi române din sudul regiunii Odesa. — P. 238-249.

(autoarea — Polina Kiseolar)     

 

Відомості про авторів. — С. 250-251.