yacenko khiftВладислав  Борисович  Яценко

Голова історичної секції Товариства.

Народився 15 жовтня 1979 р. у місті Харкові.

Кандидат історичних наук, мешкає переважно в Харкові.

В 1997 р. завершив навчання у школі-ліцеї № 89 та вступив на історичний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

У 1997–2002 рр. навчався на історичному факультеті Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, за спеціалізацією “історія України”. Протягом навчання активно брав участь в роботі наукового гуртка при кафедрі історії України та виступав з доповідями на студентських наукових конференціях. Закінчив історичний факультет з червоним дипломом в червні 2002 р.

Жовтень 2002 — квітень 2006 — аспірант кафедри історії України Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Вересень 2006 — серпень 2010 викладач кафедри „Українознавства” Харківського національного економічного університету (ХНЕУ).

   22 червня 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Інтеграція українського козацтва до соціальної структури Російської імперії у XVIII cт.”

 

    З вересня 2010 р. докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ).

     За сумісництвом, з вересня 2010 р., доцент кафедри «Українознавства» ХНЕУ, викладає курс «Історії України».

     З 2006 р. член Харківського історико-філологічного товариства. На громадських засадах із січня 2008 до сьогодні голова історичної секції ХІФТ.

     Коло наукових зацікавлень: політична та військова історія Центрально-Східної Європи XVII – XVIII cт., українсько-російські взаємини в XVII–XХ ст., українсько-польські взаэмини в XVI – XХ ст., сучасна російська історіографія України XVII–XVIII cт.

Має понад 30 публікацій.

 

Перелік наукових публікацій

1. Нищення козацького  стану //Слобожанщина. Літературно-художній, суспільно-політичний, теоретико-методологічний журнал. - 2001 - №17, - С. 233-237

2. Малоросійське військо в першій половині XVIII ст. (Соціально-політичний аспект) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – 2001. – Вип. 5. – С.  130 -135.

3. Козацтво Гетьманщини в російській імперській політиці XVIII ст.: процес станової інтеграції // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - № 556. Історія України. – 2002. – Вип. 5. – С. 33-41.

4. Малоросійські козаки в другій половині XVIII ст. (інтеграція до загальноімперського стану) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – 2003. – Вип. 6. – С. 136-140.

5. Гадяцька унія 1658 р.: нереалізований шанс інтеграції України на Захід. // Материалы круглого стола Молодых ученых „Интеграционные процессы и Украина: история и современность (27 октября 2003 г.)” – Харьков, 2004. – С. 4-7.

6. Козацька революція 1648-1657 років у сучасній російській історіографії // Переяславська рада: новий погляд на проблему. – Харків, 2004. – Вип. 1. – С. 63-70.

7. Російська імперська інтеграційна політика і слобідське козацтво в XVIII ст.: етапи та перебіг // Проблеми історії та археології України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції (Харків, 4-6 листопада 2004 р.) – Харків, 2004. – С. 121-122.

8. Сучасна російська історіографія про козацьку революцію 1648-1657 рр. // Збірник Харківського історико-філогічного товариства. – 2005.  – Т. 11. – С. 267-282.

9. Нарис одного дня з життя революційного Харкова // Молода нація. Альманах. – 2005. - № 1 (34). – С. 232-237.

10. Взаємовідносини Московської держави та Війська Запорізького низового в контексті інтеграційних перетворень в кінці XVII – на початку XVIII ст. // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 65-89.

11. Козацтво Гетьманщини в імперській політиці Петра І : початок станової інтеграції // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Історія. – 2005. - № 701, вип. 37. – С. 99-108.

12. Взаємовідносини Московської держави та війська запорізького низового в контексті інтеграційних перетворень на початку XVIII ст. // Український історичний збірник. – 2005. – Вип.8. - С. 148-170.

13. Політика Російської імперії щодо слобідського козацтва в другій половині 20-х рр. XVIII ст. // ІІІ Харківські студентські філософські читання. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Харків, 2006. – С. 220-221.

14. Взаємовідносини уряду Російської імперії та Запорізького Коша в кінці XVII – першій половині XVIII ст.// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – 2006. – Вип. 8. – С. 155-165.

15. Інтеграційна політика Петра І щодо слобідського козацтва 1700-1725 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - № 728. – Вип. 38. – C. 75-84.

16. Інтеграційна політика російського уряду щодо козацтва слобідських полків в добу Єлизавети Петрівни 1741-1760 рр.// Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. – Дніпропетровськ, 2006 Випуск 2. – C. 128-134.

17. Взаимоотношения правительства Российской империи и войска Запорожского низового в контексте царской интеграционной политики в 1730-1740-х гг. XVIII ст. // Российское казачество: проблемы истории и современность (к 310-й годовщине Кубанского казачьего войска)” Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2006. – С. 292-295

18. Інтеграція українського козацтва до соціальної структури Російської імперії у  XVIII cт. // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Харків, 2007. – 23. с.

19. Інтеграція українського козацтва до соціальної структури Російської імперії у XVIII cт. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Рукопис. - Спеціальнісь 07.00.01 – історія України – Харків, 2007. – 231 с.

20. Російська інтеграційна політика щодо козацтва Гетьманщини за доби правління Єлизавети Петрівни // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії. - Харків, 2008. – Ч. 4. с. 193-201.

21. Українські фрагменти в студіях російського військового історика Алєксандра Малова // Збірник Харківського історико-філогічного товариства (Нова серія). – 2008. – Т.13. – С. 299-318.

22.  Урок історії чи казочка Віденського лісу? //http://postup.kh.ua/?p=553

23. Современная историография о планах военных преобразований Петра I в украинских автономиях в период Северной войны // http://www.kreml.ru/ru/main/science/conferences/2009/Poltava/thesis/Yats...

24. Білорусь козацька. Україно-білоруські війни. (Частина перша) // http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/4493?a_srt=&a_offset=900

25. Вторгнення у Білорусь. Україно-білоруські війни. (Частина друга) //

http://texty.org.ua/pg/article/newsmaker/read/4544/Vtorgnenna_u_Bilorus_...

26. За Білорусь проти московитів. Україно-білоруські війни. (Частина третя) //

http://texty.org.ua/pg/article/editorial_1/read/4676/Za_Bilorus_proty_mo...

27. Украинские фрагменты в работах российского военного историка Александра Малова
 // Ucrainicа Petropolitana. Сб. статей/ Под ред.. Т. Г. Таировой-Яковлевой. – СПб., 2009. Вып. 3. – С. 35-53.

28. Інтеграція козацтва Слобідської України до соціальної структури Російської імперії: друга
половина XVII-XVIII ст. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. –72 с. (монография).

29. Битва после битвы: казацко-московская война 1658-1659 гг. в изображении российской и украинской историографии // Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: Выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы в средние века и раннее новое время (к 600-летию битвы при Грюнвальде/Танненберге). Материалы международной научной конференции 22-24 октября 2010 г. – Санкт-Петербург, 2010. –С. 382-387.

30. Рецензия на монографию Brain J. Boeck. Imperial Boundaries. Cossak Communities and Empire-Building in the Age of Peter the Great.(Cambridge: Cambridge University Press, 2009). 270 pp., ills., maps. Index. ISBN:978-0-521-51463-7// Ab Imperio. – 2010 - № 4. – С. 558-566.

31. Стовідсотковий плагіат, або про особливості сучасного українського підручникотворення // Український гуманітарний огляд. – 2010. – Вип. 15. - С. 125-136.

32. Сучасна історіогафія про «конфлікт» між гетьманом Іваном Мазепою і фастівським полковником Семеном Палієм // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2011. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 354-361.

33. Добкін і книжковий форум. Коли книголюби стають заручниками політиканів // http://texty.org.ua/pg/blog/nartext/read/29070

34. Антимосковський виступ Війська Запорізького низового на чолі із кошовим Костем Гордієнком у 1709 р. в зображенні сучасної російської історіографії: до постановки проблеми // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – 2011. – Т. 22. С. 5-14.

Переклади

35. Переклад з російської – Таїрова-Яковлева Т. Іван Мазепа і Правобережна Україна. (Переклад В. Яценка) // Збірник Харківського історико-філогічного товариства (Нова серія). – 2008. – Т.13. – С. 299-318.

36. Переклад з польської - Томаш Цєсєльський. Гайдамацтво 1717–1763 рр. Організація руху та загонів, тактика дій і бою. (Переклад В. Яценко) // Збірник Харківського історико-філогічного товариства. – 2011. – Т.14. – С. 31-48.

37. Переклад з білоруської - Міхаїл Кобрин. Білоруський національний рух від Петроґрадського перевороту до Ризького миру (жовтень 1917 – березень 1921  рр.) (Переклад В. Яценко) // Збірник Харківського історико-філогічного товариства. – 2011. – Т.14. – С. 59-80.

Навчально-методичні

38. Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / Укл. В. Б. Яценко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 48 с. (Укр. мова)

39. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / Укл. В. Б. Яценко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 60 с.

Анотації

40. Кравченко В.В. Харьков/Харків: столица пограничья. – Вильнюс: Европейский гуманітарный университет, 2010 // Критика. – 2011. – Травень-Червень. – С. 42

41. Szewczenko Ihor, Lukasz Jasina. Zakorzeniony kosmopolita Іhor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010 // Критика. – 2011. – Липень – Серпень. – С. 30.

43. Анджей Сулима Камінський.
Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505-1795. Громадяни, їхня держава суспільство, культура. Переклад з польської Ярослав Стріхи. Київ: Наш час, 2011. // Критика. – 2011. – Липень – Серпень. – С. 43.
Європейський світ. – 2011. - №1, вересень // Критика. – 2011. – Листопад – Грудень. – С. 29.

44. Mark Leonard, Nicu Popescu. Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska-Rosja. Londyn,Warszawa: Europejska Rada Spraw Zagranicznych, Fundacja im. Stefana Batorego, 2010 // Критика. – 2011. – Листопад – Грудень. – С. 39.