TrofymenkoТетяна  Михайлівна  Трофименко

Голова літературознавчої секції Харківського історико-філологічного товариства.

Кандидат філологічних наук.

Народилася 2 вересня 1978 року в м. Лубни Полтавської області. Мешкає в Харкові.

2000 року закінчила філологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  2003 року захистила дисертацію «Збірка “Перло многоцінноє” Кирила Транквіліона Ставровецького в контексті барокової культури».  Викладала в Гуманітарно‑технічному інституті та на Харківському факультеті менеджменту і бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв.  Упродовж 2013-2019 років — заступник директора з наукової роботи Харківського літературного музею.

Наукові зацікавлення — література середньовіччя та бароко, доба Червоного ренесансу, сучасна українська література.  

 

Основні наукові публікації

1999

Християнська традиція у віршах Кирила Транквіліона Ставровецького // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — Серія ФІЛОЛОГІЯ. — 1999. — № 448. — С. 119–122.

2000

«Перло многоцінноє» Кирила Транквіліона Ставровецького: часо-просторові параметри тексту // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — Серія ФІЛОЛОГІЯ. — 2000. — № 473. — С. 428–433.

Християнська традиція як стилетворчий чинник збірок «Євангеліє учителноє» (1619) та «Перло многоцінноє» Кирила Транквіліона Ставровецького // Християнство й українська мова. Матеріали наукової конференції. Київ, 5–6 жовтня 2000 року. — Львів, 2000. — С. 455–461.

 

2002

Вірші Кирила Транквіліона Ставровецького і західноєвропейська пасійна традиція // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — № 538. Серія ФІЛОЛОГІЯ. — Вип. 34. — 2002. — С. 296–301.

Особливості версифікації поетичних творів Кирила Транквіліона Ставровецького // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. — Київ, 2002. — Вип. 3. — С. 74–78.

Полемічні елементи збірки «Перло многоцінноє» Кирила Транквіліона Ставровецького // Медієвістика: збірник статей. — Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2002. — Вип. 3. — С. 203–208.

Образ скорботної Богородиці у збірці «Перло многоцінноє» Кирила Транквіліона-Ставровецького // Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 9–13.

 

2003

Містерія Христової смерті: синтез традицій у творчості Кирила Транквіліона Ставровецького // V Конгрес міжнародної асоціації україністів. Літературознавство. Кн. 1. — Чернівці: Рута, 2003. — С. 219–222.

2004

Образ Небесного Єрусалиму в Івана Вишенського та Кирила Транквіліона Ставровецького // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — 2004. — № 607. — С. 99–101.

Особливості інтерпретації Біблії в українських текстах раннього бароко // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць / Упор. М. Х. Гуменний. — Київ, 2004. — С. 514–518.

До проблеми західних впливів: поклоніння Христовим ранам у збірці «Перло многоцінноє» Кирила Транквіліона Ставровецького // Ukrainica. I. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník 2. Olomoucké sympozium ukrajinistů 26–28 srpna 2004. — Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. — C. 234–238.

 

2005

Богослужіння Страсної П’ятниці як джерело поетики тексту («Трагодія Христос Пасхон», «Розмишляня о муці Христа Спасителя», «Перло многоцінноє») // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — 2005. — № 647. Серія ФІЛОЛОГІЯ. — Вип. 43. — С. 98–101.

2007

Українська ораторсько-учительна проза (Друга половина XVI — перша половина XVII ст.) // Антипролог. Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. — Київ: Стилос, 2007. — C. 200–214.

2008

Творчість Кирила Транквіліона Ставровецького: гуманізм ренесансний чи християнський // Человек в пространстве и времени культуры: сборник статей по материалам научной конференции с международным участием «Человек и мир человека». — Барнаул-Рубцовск: Изд-во Алтайского государственного университета, 2008. — С. 279–288.

Моральні виміри пасійних проповідей о. Йоаникія Галятовського // Київська академія: матеріали Міжнародної конференції «Етика отців у київській богословській думці епохи Реформи (кінець ХVІ — початок ХVІІ ст.). Київ, 20–30 вересня 2007 р. — Вип. 6. — 2008. — С. 123–129.

Трансформація біблійного тексту в пасійному трактаті Димитрія Туптала // Sacrum і Біблія в українській літературі / за ред. І. Набитовича. — Люблін: Ingvarr, 2008. — С. 369–377.

Давноруські повісті про Андрія Критського, папу Григорія та Юду Зрадника // Ucrainica. III. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 2 část. Sborník článků IV. Olomoucké sympozium ukrajinistů 28–30 srpna 2008. — Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. — С. 485–490.

2009

Спадщина Кирила Транквіліона Ставровецького в історії вітчизняної богословської та релігієзнавчої думки // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. — Книга ІІ. — Львів: Логос, 2009. — С. 264–271.

 

2010

Страсти Христовы как жанрообразующий фактор литературы барокко XII // Пуришевские чтения: сборник статей Международной конференции 7–9 апреля 2010 г. «История идей в жанровой истории». — Москва: МГУ, 2010. — C. 28–30.

Релігійні конверсії кінця XVI — початку XVIІ ст. і творчість Кирила Транквіліона Ставровецького // Біля джерел українського бароко. — Львів: Свічадо, 2010. — Вип. 3. — С. 164–177.

2012

Неопублікований епістолярій Івана Дніпровського (на матеріалах Харківського літературного музею) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — 2012. — № 989. — Серія ФІЛОЛОГІЯ. — Вип. 63.— С. 138–142.

Міфи і правда в приватному епістолярії Івана Дніпровського та Марії Пилинської // Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія. — Київ: Лаурус, 2012. — Т. VII. — С. 246–322.

2013

Сучасна українська проза та християнський вимір буття // Наукові праці: науково-методичний журнал. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. — Т. 222. Філологія. Літературознавство.— Вип. 210. — С. 39–42.

«Книга спеціального призначення» Івана Дніпровського // Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія. — Київ: Лаурус, 2013. — Т. VIIІ. — С. 217–229.

Розділи «Агіографія», «Пчола», «Златоструй», «Шестоднев», «Фізіолог», «Хроніка Іоанна Малали», «Повість про взяття Царгорода фрягами», «Хроніка Костянтина Манассії», «Цикл повістей про облогу, взяття та руйнування Трої», «Повість про Дракулу», «Повість “Каліла і Дімна”», «Повість про Трістана та Ізольду», «Повість про Бову королевича», «Повісті про кровозмішання» у: Історія української літератури: у 12 т. / Ред. колегія: Віталій Дончик, Лукаш Скупейко та ін.; Передм. Миколи Жулинського. — Т. 1. Давня література (Х — перша половина XVI ст.) / Наук. ред. Юрій Пелешенко, Микола Сулима. — Київ: Наукова думка, 2013.

2014

Розділ «Ораторсько-учительна проза. Кирило Транквіліон Ставровецький. Петро Могила» у: Історія української літератури: у 12 т. / Ред. колегія: Віталій Дончик, Лукаш Скупейко та ін. — Т. 2. Давня література (друга половина XVI — XVIІІ ст.) / Наук. ред. Юрій Пелешенко, Микола Сулима. — Київ: Наукова думка, 2014.

Епістолярний роман Христі Алчевської та Олександра Покровського в контексті українського модернізму // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — № 1107. — Серія «Філологія». — 2014. — Вип. 70.  —        С. 120–125.

Наталя Забіла — «перш за все самиця»? // Semper tiro: Збірник на пошану професора Володимира Панченка. До 60-річчя від дня народження / упоряд. В. Моренець. — Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014. — С. 256–266.

Наталя Забіла — невідомі сторінки життя та творчості // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. — Харків, 2014. — Т. 15. — С. 97–122.

Монаше покликання у творчості Кирила Транквіліона Ставровецького // Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX. — Kraków: Wyd-wo “Szwajpolt Fiol”, 2014. — С. 57–66.

«Книга спеціального призначення» Івана Дніпровського (cтаття); Дніпровський Іван «Марія» (підготовка рукопису до друку, примітки) // Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія. — Київ: Лаурус, 2014. — Т. VII. — С. 215–220; 221–227.

2015

Творчі задуми Івана Дніпровського в контексті української традиції // Х науковий семінар «Роль визначних особистостей — митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX — на початку XX ст.», присвячений до дня народження Михайла Петровича Старицького: Матеріали / Упорядники О. Гураль, Н. Грабар, О. Мокану. — Київ, 2015. — С. 24–34.

Жанрово-стильові особливості сучасної української прози // Від бароко до постмодерну: Збірник праць кафедри української та світової літератури [Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди]. — Харків: Майдан, 2015. — Том ХIІ. — С. 121–138.

2016

Прозові частини «Перла многоцінного» Кирила Транківліона Ставровецького: авторська інтерпретація християнської есхатології // Слово. Символ. Ритуал. Збірник на пошану архиєпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60‑річчя. Праці з історії української літератури. — Харків: Акта, 2016. — С. 56–75.