Zbirnyk 6

Збірник Харківського-історико-філологічного товариства. – Харків: Майдан, 1998. – Т.6. (Нова серія) – 248 с.

  ЗМІСТ

 ІСТОРІЯ

Людмила Посохова. Зібрання книг Харківського колеґіуму — перша бібліотека Слобідської України. — С.3–12.

Михайло Чугуєнко. Полеміка навколо українського питання напередодні Першої світової війни та її історичне значення. — С.13–28.

ФІЛОСОФІЯ

Леонід Ушкалов. Ейдос "золотої середини" на теренах українського духовного досвіду. — С.29–38.

Дмитро Дудко. Давньоіндоєвропейські джерела соціальної філософії Григорія Сковороди. — С.39–48.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Юлія Загоруйко. «Доктор Серафікус» В. Домонтовича — повість-експеримент. — С.49–66.

Галина Хоменко. Борис Антоненко-Давидович: модус смерті-ініціації. — С.67–88.

Олександр Голозубов. Від абатства Телем до скотоферми: форми комічного в європейській прозі ХVI—ХХ століть. — С.89–100.

МОВОЗНАВСТВО

Валерій Мокієнко. Українська мова у світлі славістичної проблематики /З російської переклала Н. Варич. — С.101–116.

Єфросинія Широкорад. Спостереження Олександра Потебні щодо слова верста в аспекті сучасних досліджень слов’янської соціальної термінології. — С.117–128.

Лідія Лисиченко. Мовна картина світу та її рівні. — С.129–144.

МАТЕРІАЛИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Сергій Вакуленко, Леонід Ушкалов. Клим Ганкевич та його «Нариси слов’янської філософії». — С. 145–152.

Клим Ганкевич. Філософія в українців / З німецькох перекла С. Вакуленко. — С.153–166.

Йосип Дзендзелівський. Дослідження К.В. Широцьким жарґону учнів Кам’янець-Подільської духовної семінарії. — С.167–174.

Кость Широцький. Бурсацький жарґон української мови на Поділю / Підготовка до друку і примітки Й. Дзендзелівського. — С.175–180.

Кость Широцький. Словарець бурсацького говору / Підготовка до друку Й. Дзендзелівського. — С.181–206.

РЕЦЕНЗІЇ

Ігор Оржицький. Про любов, ерудицію, банальність і літературознавчі лінощі. Рец.: Nieuważny F. O poezji ukraińskiej od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko. Białystok: ŁUK, 1993. 248 s. — С.207–217.

Ігор Михайлин. На шляху до розгадки таємниці.Рец.: Мороз Л.З. «… Сто рівноцінних правд»: Парадокси драматургії В. Винниченка. К.: Віпол, 1994. 208 с. — С. 218-228.

Григорій Аркушин. Цінний внесок в українську діалектологію. Рец.: Czyżewski F. Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia. Lublin, 1994. 267 s. (Rozprawy slawistyczne 3). — С.229–231.

Сергій Дорошенко. Потрібний посібник. Рец.: Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник. К.: Вища школа, 1994. 670 с. — С.231–235.

Андрій Даниленко. Український результатив на -но, -то на тлі перфекта. Рец.: Wieczorek D. Ukrainskij pierfiekt na -no, -to nа fonie polskogo pierfiekta. — Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. — 115 s. (= Acta Universitatis Wratislaviensis. No. 1613. Slavica Wratislaviensia. TLXXXIII.).— С.235–242.

Про авторів тому. — С.243–245.