Історико-філологічне товариство при Харківському університеті, засноване 1876 р. заходами професорів і викладачів історико-філологічного факультету, почало діяти в лютому наступного року.  Його першим головою у 1877—1878 рр. був професор Василь Надлер; пізніше на його чолі стояли провідні харківські науковці-гуманітарії: Олександер Потебня (1878—1890 рр.), Марин Дринов (1890—1897 рр.), Микола Сумцов (1897—1919 рр.).  Основною формою роботи Товариства від самого початку були наукові засідання, що на них переважно виголошувалися доповіді з питань української літератури, історії, етнографії, філософії тощо, хоча інколи обирано й теми, дотичні до світової історії та літератури.  Серед видань Товариства чільне місце посідають знамениті томи «Збірника Харківського історико-філологічного товариства», загальним числом 21, що вийшли друком у 1886—1914 рр.

Хоча Товариство — з огляду на несприятливі суспільно-політичні умови — припинило свою діяльність 1919 р., закладені ним традиції ще впродовж тривалого часу були відчутні в харківському інтелектуальному кліматі.  Тож не дивно, що з занепадом державної репресивної системи в 1980-х рр. у середовищі гуманітаріїв з’являються плани його відродження, які формально зматеріялізувалися 8 лютого 1991 р., коли скликані з ініціятиви наукової громадськости установчі збори ухвалили новий Статут Харківського історико-філологічного товариства.  Статутними завданнями Товариства є організація наукових досліджень з історії, філології, етнографії та фольклористики, культурології, філософії та інших гуманітарних дисциплін, залучення до наукової діяльности здібної молоді, співпраця з українськими та закордонними науковими осередками.

Згідно зі Статутом, відновлене Товариство є спадкоємцем традицій своїх попередників, тобто Харківського історико-філологічного товариства, що діяло в 1877—1919 рр.  Одним із виявів цієї історичної тяглости є поворот до практики проведення щомісячних наукових зборів, на яких заслуховуються й обговорюються одна-дві доповіді, підготовані членами Товариства або гостями.

Товариство налічує 35 дійсних членів, з-поміж яких переважна більшість — доктори та кандидати наук.  Почесним членом товариства є професор Варшавського університету й керівник лабораторії в Інституті польської мови Польської Академії наук Януш Ріґер.  У 1991—1998 рр. Головою Товариства був Анатолій Івченко, від 1998 р. до 2017 р. цю посаду обіймав Ігор Михайлин (1953—2017), у 2018 р. Товариство очолив Сергій Вакуленко.

На відміну від давніших часів, коли майже всі науковці-гуманітарії працювали в Харківському університеті, сьогодні в місті існує кількадесят вищих навчальних закладів із катедрами відповідного профілю.  Тому Харківське історико-філологічне товариство бачить одну зі своїх функцій у тому, щоб бути саме загальнохарківським і забезпечувати зв’язок між дослідниками, розпорошеними по різних установах. Водночас воно не обмежує сфери своєї діяльности лише Харковом, підтримуючи щільні контакти з ученими, що мешкають в інших містах України та  за кордоном.  На наукових зборах Товариства виголошували доповіді гості з Дніпропетровська, Донецька, Києва, Нью-Йорка, Полтави, Сум; у його «Збірнику…» (дотепер вийшло друком 15 томів) надруковано праці авторів із Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська, Києва, Кіровограда, Луганська, Луцька, Львова, Миколаєва, Сум, Ужгорода, а також закордонних — з Австрії, Білорусі, Великої Британії, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Портуґалії, Росії, Сполучених Штатів Америки, Швайцарії.

Обмін здобутками, ідеями, концепціями є запорукою поступу в науці, яка посувається вперед лише тоді, коли за пробний камінь наукової істини є  відкритість і дискусія, — так можна коротко сформулювати головну засаду діяльности Харківського історико-філологічного товариства від 1877 р. і дотепер.

Голова — Вакуленко Сергій Валентинович, кандидат філологічних наук, доцент на кафедрі української мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

 

Бібліографія

Богдан С. К.  «Збірник Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія»: у пошуках структури і стилю // Українська періодика: історія і сучасність.Доповіді та повідомлення Третьої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 22–23 грудня 1995 р. / Ред. кол.: М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів, 1995. — С. 116–119.

Вакуленко С.  Харківське історико-філологічне товариство — рушій гуманітарної науки в Україні // Українська бібліотека імені С. Петлюри в Парижі. Інформаційний бюлетень. —2000. — № 63. — С. 7–9.

Михайлин І. Л.  Поновлене видання // Слово і час. — 1995. — № 2. — С. 75–76.

Михайлин І. Л.  Харківське історико-філологічне товариство: традиції і новаторство // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2004. — № 9 (13). — С. 23.

Фрадкіна Н. В.  Харківське історико-філологічне товариство: історія і сучасність // Вісник національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". — 2013. — № 69 (1042). — С. 45-49.

 

 

 

СТАТУТ  ХАРКІВСЬКОГО  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО  ТОВАРИСТВА

 

Затверджений загальними зборами 24 грудня 1997 р. (протокол № 8).

Зі змінами та доповненнями, ухваленими на загальних зборах 28 квітня 1999 р. (протокол № 21).

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Харківське історико-філологічне товариство (надалі — Товариство) є добровільною громадською організацією вчених, створеною шляхом вільного волевиявлення громадян, що мешкають у місті Харкові й мають спільні наукові інтереси, та поширює свою діяльність на терені м. Харкова.

1.2. Товариство є спадкоємцем традицій Харківського історико-філологічного товариства, що діяло в Харкові в 1877–1919 рр.

1.3. Товариство здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.4. Товариство є юридичною особою, має окреме майно та самостійний баланс, поточний рахунок у банківських установах України. Воно має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права й нести обов’язки, бути позивачем і відповідальною особою в суді, арбітражі та третейському суді.

1.5. Товариство має печатку, штамп і бланки. Печатка являє собою дві концентричні окружності розмірами відповідно 40 мм і 30 мм, між якими вздовж кола йде напис українською мовою: “Харківське історико-філологічне товариство”, а посередині внутрішнього кола — абревіатура “ХІФТ”.

Штамп являє собою прямокутник розмірами 60 × 30 мм з написом “Харківське історико-філологічне товариство. 310024, Харків, 61202, Харків, просп. Людвіка Свободи, 20, кв. 43, дата, номер”.

Бланки являють собою аркуші завбільшки 210 × 150 та 210 × 297 мм, що мають у верхньому лівому куті емблему Товариства та напис “Харківське історико-філологічне товариство” (українською та англійською мовами). У верхньому правому куті подається адреса Товариства:  61202, Харків, просп. Людвіка Свободи, 20, кв. 43.

Емблема Товариства являє собою прямокутник, на якому відтворено фраґмент обкладинки 10-го тому «Збірника Харківського історико-філологічного товариства» 1894 р. видання з зображенням зимового слобожанського краєвиду.

1.6. Адреса Товариства:      61202, Харків, просп. Людвіка Свободи, 20,  кв. 43.

1.7. Харківське історико-філологічне товариство є неприбутковою громадською організацією.

 

2. МЕТА  І  ЗАВДАННЯ.

2.1. Метою створення і діяльності Товариства є наукова робота в галузі українознавства, розвиток і популяризація краєзнавчих досліджень.

2.2. Завданням Товариства є організація наукових досліджень з історії, філології, етнографії та фольклористики, культурології, філософії та інших гуманітарних дисциплін, залучення до наукової діяльності здібної молоді; розвиток наукових контактів і співпраці з науковими осередками, що діють на території України та за її межами.

2.3. Для здійснення своїх завдань Товариство проводить реґулярні наукові збори, конференції, диспути.

 

3. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИСТВІ.

3.1. Дійсними членами Товариства можуть бути громадяни України, що мають здобутки в науковій діяльності (як правило, кандидати та доктори наук).

3.2. Члени Товариства обираються голосуванням на засіданні Управи Товариства на підставі письмової заяви, списку наукових праць і двох рекомендацій дійсних членів Товариства. Обраною вважається особа, що здобула підтримку більшості членів Управи.

3.3. Почесним членом Товариства може бути особа, незалежно від громадянства та місця проживання, яка має видатні заслуги в науці за профілем діяльності Товариства. Почесні члени Товариства обираються голосуванням на загальних зборах за поданням не менш як трьох членів Управи. Обраною вважається особа, що здобула підтримку не менш як 2/3 голосів присутніх на зборах. Почесні члени Товариства мають рівні права з дійсними членами. Почесне членство засвідчується відповідним Дипломом за підписами Голови та Наукового Секретаря Товариства та з печаткою.

3.4. Члени Товариства мають право: брати участь у зборах Товариства, обирати й бути обраними до керівних органів Товариства, вносити пропозиції, брати участь в обговоренні поточних справ, користуватися матеріалами та консультаціями Товариства, брати участь у науковій роботі та виданнях Товариства.

3.5. Обов’язками членів Товариства є: сприяти розвиткові українськоі науки та культури, брати участь у засіданнях і річних зборах, у наукових дослідженнях і виданнях Товариства, виконувати доручення керівних органів Товариства, реґулярно сплачувати членські внески.

3.6. Дійсні члени Товариства втрачають свої права при виключенні та добровільному виході з Товариства. Члени Товариства можуть бути виключені з його складу ухвалою Управи в разі згоди на це більшості її членів у випадку невиконання статутних обов’язків, утрати зв’язків із Товариством. Ухвала щодо виключення не підлягає оскарженню, вступні та щорічні внески після виключення з Товариства не підлягають поверненню.

 

4. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

4.1. Товариство має право видавничої діяльності.

4.2. Товариство може здійснювати видавничі заходи спільно з іншими організаціями.

 

5. КОШТИ  ТОВАРИСТВА.

5.1. Кошти Товариства складаються зі вступних  і членських внесків, доброхітних пожертв від організацій і приватних осіб, інших передбачених чинним законодавством надходжень.

5.2. Розмір вступних та щорічних членських внесків визначається окремою ухвалою загальних зборів Товариства. Почесні члени Товариства звільнені від сплати внесків.

5.3. Кошти Товариства витрачаються на організаційні потреби, видавничу діяльність і проведення заходів, передбачених цим Статутом, згідно з кошторисом, затвердженим ухвалою Управи.

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ.

6.1. Найвищим органом Товариства є загальні збори, що скликаються один раз на рік у грудні. Позачергові збори можуть бути скликані Управою з власної ініціативи або на вимогу не менш як третини членів Товариства.

6.2. Загальні збори: затверджують Статут Товариства та вносять до нього зміни й доповнення, визначають основні форми та напрямки діяльності Товариства в межах, установлених цим Статутом, обирають почесних членів Товариства, утворюють творчі групи або колективи, затверджують склад секцій і комісій Товариства, обирають Управу, Скарбника та Ревізійну Комісію, затверджують фінансові звіти заходів, здійснюваних Товариством. Загальні збори вважаються повноважними за присутності не менш як половини членів Товариства.

6.3. Управа Товариства обирається загальними зборами в складі: Голови Товариства, Наукового Секретаря Товариства та голів секцій. Обраними вважаються особи, що здобули підримку більшості присутніх членів Товариства. Управа переобирається щодва роки.

6.4. Управа: забезпечує виконання Статуту та завдань Товариства, ухвал загальних зборів; керує роботою секцій та творчих колективів; орудує коштами товариства з наступним звітом на загальних зборах; укладає угоди з державними, кооперативними та приватними установами; затверджує плани діяльності секцій; створює Редакційну Раду. Засідання Управи проводяться не рідше, ніж чотири рази на рік. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх. Засідання Управи вважаються повноважними в разі присутності не менш як 2/3 її складу.

6.5. Редакційна Рада затверджує до друку ви-дання, що виходять під егідою Товариства, забезпечує їх редаґування, в разі потреби залучаючи для цього фахівців, що не є членами Товариства, формує Редакційну колегію «Збірника Харківського історико-філологічного товариства».

6.6. Голова Товариства: скликає засідання Управи, координує її роботу, має право підпису на всіх фінансових документах Товариства,  а також  на офіційних і ділових паперах, звітує на загальних зборах про діяльність Товариства.

6.7. Науковий Секретар: має права заступника Голови Товариства, забезпечує наукове діловодство Товариства, має право підпису на фінансових, офіційних та ділових паперах за відсутності Голови або на його доручення, складає план наукової та видавничої діяльності Товариства, забезпечує зв’язки Товариства  з іншими установами та організаціями.

6.8. Товариство складається з секцій: історичної, мовознавчої, літературознавчої. На пропозицію Управи загальними зборами можуть створюватися інші секції, а також постійні або тимчасові комісії.

6.9. Голова секції: визначає основні напрямки роботи секції, бере участь у засіданнях Управи, відповідає за виконання плану роботи секції, виконує доручення Управи та Голови Товариства.

6.10. Секція є базовою ланкою Товариства, яка готує доповіді для виголошення на наукових засіданнях, рецензує та готує до видання праці своїх членів.

6.11. Скарбник збирає членські внески й інші грошові надходження, що їх одержує Товариство, забезпечує їх зберігання. На доручення Голови та згідно з ухвалою Управи Скарбник видає гроші на фінансування статутної діяльності та поточних потреб Товариства.

6.12. Контрольним органом Товариства є Ревізійна Комісія, яку обирають (терміном на  2 роки) загальні збори Товариства в кількості 3 осіб. Обраними вважаються особи, що здобули підтримку не менш як половини членів Товариства, присутніх на зборах.

6.13. Ревізійна Комісія: обирає зі свого складу голову та секретаря, перевіряє фінансову діяльність Товариства, звітує про свою роботу на загальних зборах Товариства не рідше, ніж один раз на рік.

6.14. Творчі колективи створюються для реалізації окремих наукових проєктів Товариства на договірних умовах.

 

7. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

7.1. Товариство підтримує зв’язки з науковими, творчими та громадськими інституціями з-поза меж України.

7.2. Товариство сприяє поїздкам своіх членів за кордон з науковою метою.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

8.1. Товариство припиняє свою діяльність ухвалою загальних зборів згідно з вимогами цього Статуту.

8.2. Товариство може бути ліквідоване за рішенням суду в порядку, визначеному чинним законодавством.

8.3. Порядок ліквідації та розподіл майна Товариства визначаються в порядку, передбаченому відповідними статтями Цивільного Кодексу України.

 

Голова Товариства

Ігор Михайлин

Науковий Секретар

Сергій Вакуленко