publ bartolini 01

Maria Grazia Bartolini 

“Introspice mare pectoris tui”: Ascendenze neoplatoniche nella produzione dialogica di H. S. Skovoroda (1722—1794). — Firenze: Firenze University Press, 2010. — 189 p.

 

Молода міланська дослідниця Марія Ґрація Бартоліні присвятила свою працю неоплатонічним джерелам у діалогічній творчості Григорія Сковороди.  Перша частина назви — то цитата з латиномовного Сковородиного листа до Михайла Ковалинського від квітня 1763 р. (у перекладі:  “Зазирни в безодню свого серця”); піднаголовок — «Неоплатонічне коріння в діалогічній творчості Г. С. Сковороди (1722—1794)».  Особливу увагу авторка приділила таким мотивам, як змагання з бісом, поборення гріха, одухотворення земного буття.  Її студію вирізняє докладний аналіз богословсько-філософських традицій східної Церкви та їх продовження Сковородою.  Це дозволяє їй обґрунтувати наявність двох констант у діалогах Сковороди: вплетеності Божого Слова в авторський текст і вертикально-доцентрової спрямованості притаманного йому образу світу, що вможливлює повернення до Бога.

Bartolini Tarnavskyj

Maria Grazia Bartolini

“Nello stretto triangolo della notte…” Jurij Tarnavs’kyj, il Gruppo di New York e la poesia della Diaspora ucraina negli USA. — Roma: Lithos, 2012. — 232 p.

 

Книжка являє собою перероблену версію докторської дисертації Марії Ґрації Бартоліні, що її оборона відбулася 20 грудня 2010 р. в Міланському університеті.  Її назва в перекладі — «“У тіснім трикутнику ночі…” Юрій Тарнавський, Нью-Йоркська група та поезія української діяспори у США».  Структурно робота поділена на такі розділи:  1. «Нью-Йоркська група та створення “нового” модерністського дискурсу» (с. 23-63);  2. «З України до Нью-Йорка (і назад): біографічна та інтелектуальна путь Юрія Тарнавського» (с. 64-80);  3. «У Сартровій тіні. Початковий період Тарнавського та вплив екзистенціалізму» (с. 81-95);  4. «Від роздумів про суб’єкта як “абсолют” до роздумів про суб’єкта в просторі. “Ідеалізована біографія” (1964), “Спомини” (1964), “Без Еспанії” (1967)» (с. 96-111);  5. «“Анкети” (1968): на шляху до абстрагування суб’єкта» (с. 112-122);  6. «Об’єкт, поезія та образотворчі мистецтва після “Анкет”. “Поезії про ніщо” (1970)» (с. 113-133);  7.  «Іще про “Поезії про ніщо”: заперечність дійсності та розчинення суб’єкта» (с. 134-145).  Цим розділам передує «Вступ» (с. 9-20); після них ідуть «Висновки» (с. 146-148).  У додатках подано сім недрукованих поезій Тарнавського, супроводжених італійським перекладом.  Примітки подано не посторінково, а окремою частиною книжки (с. 161-203).  У списку використаної літератури — 228 друкованих публікацій, а також інтернет-ресурси та — головне — архівні матеріяли з Бібліотеки раритетів і рукописів Колюмбійського університету (Нью-Йорк).   Скористалася авторка також із особистих зустрічей із самим поетом.  Окрім україномовної поезії Тарнавського, взято до уваги й його англомовну творчість.  Видання є гарним прикладом доведеного до повної реалізації дисертаційного дослідження.

Beger

Kathleen Beger

Untersuchungen zur Kodifizierung des Ukrainischen: Rechtschreibreformen und ihre Umsetzung in Galizien zwischen 1919 und 1938. — Wien; Berlin: LIT Verlag, 2014. — 207 S.

Монографія Катлєн Беґер є черговим німецькомовним причинком до історії української мови.  Її назва в перекладі — «Із досліджень над унормуванням української мови: правописні реформи та їх переведення в життя в Галичині в 1919—1938 рр.».  Ця студія з’явилася в рамцях реалізації дослідницького проєкту «Тисячоліття української мовної історії в Галичині», яким керував віденський професор Міхаель Мозер (він же є редактором серії «Історія слов’янських мов» у видавництві «ЛІТ», яке й оприлюднило книжку).  Розпочинає книжку «Вступ» (с. 7-12), у якому авторка пояснює мету й завдання власної роботи.  Перший розділ — «Політичні оставини міжвоєння (1919—1938): Галичина під владою Польщі» (с. 13-36) — містить огляд політичних процесів та законодавчих актів, що визначали статус і стан української мови в польській республіці; істотну увагу приділено питанням українського шкільництва, пресової та видавничої справи.   У другому розділі — «Унормування української мови в Галичині» (с. 37-64) — насамперед зважено на історичний контекст, витворений іще за австрійських часів, коли українська мова мала певний юридичний статус і починаючи ще з останніх десятиліть ХІХ ст. була об’єктом більше-менше офіційного внормування (ідеться насамперед про правописну систему Євгена Желехівського 1884 р. та її переробку Степаном Смаль-Стоцьким і Теодором Ґартнером 1893 р.), вивершенням чого стала «Руска правопись зі словарцем», видана 1904 р. Науковим Товариством ім. Шевченка. 

BrogiGiovanna Brogi, Oxana Pachlovska 

Taras Ševčenko. Dalle carceri zariste al Pantheon ucraino. — Firenze: Le Monnier Università, 2015. — VIII + 330 p.; 17 tavole a colori.

На обкладинці та на титульному аркуші цієї книжки зазначено два прізвища авторок: Джованни Броджі та Оксани Пахльовської, — проте є в ній і третій повноправний автор: той, чиє прізвище винесено в назву, — Тарас Шевченко.  Повна назва перекладається так:  «Тарас Шевченко.  З царських казематів до українського Пантеону».  Певна її дидактичність зумовлена як походженням книжки (а вона постала з практики викладання української літератури італійським студентам), так і поставленою для неї метою: вперше ознайомити італійського читача з творчістю українського класика, що належить до великих постатей світової літератури.  А  що таке ознайомлення вимагає на сьогодні не самого лише уприступнення творів, але й супроводження їх доконечними коментарями й поясненнями, то й у структурі книжки поєднано частину аналітично-критичну з частиною текстовою.  Більшість біографічних і літературознавчих причинків написала Джованна Броджі; один розділ («Тарас Шевченко. “Борітеся — поборете!”») — Оксана Пахльовська.  Шевченкові вірші та невеликі поеми (загальним числом 33) подано в українському першовзорі та в італійському перекладі (що його виконано з настановою на компроміс між дослівністю та літературною задбаністю); окрім обох уже названих авторок, до перекладання долучилася ще Джованна С’єдіна).  Книжка містить коротеньку бібліографію шевченкознавчих праць (де перевагу надано виданням, що вийшли західними мовами); є в ній і іменний покажчик (що його склала Дан’єля Аґостінеллі).  Зміст книжки такий:

Potebnja langage pensee

Cahiers de l’ILSL. — 2016. — Nº 46: Potebnja, langage, pensée / Éd par. Patrick Sériot, Margarita Schoenenberger. — 216 p.

«Cahiers de l’ILSL» — саме під такою дещо непрозорою назвою відоме це періодичне видання, публіковане філологічним факультетом Льозанського університету.  Скорочення ILSL означає ‘Institut de Linguistique et des Sciences du Langage’.  Таким чином, назва його буквально перекладається “Зошити Інституту мовознавства та наук про мову”.  А втім, такого інституту вже немає: його перейменовано на Centre de Linguistique et des Sciences du Langage de l’Université de Lausanne.  Незважаючи на це, видання зберегло стару назву, що незмінно подається в скороченому вигляді.  Згідно з його концепцією, всі випуски зосереджуються навколо якоїсь однієї теми.  Сорок шостий “зошит” присвячено постаті Олександра Потебні.  Редактори Патрік Серйо та Марґаріта Шененберґер зібрали під його обкладинкою 13 статей, що переважна більшість із них попередньо були виголошені як доповіді на конференції «Олександер Потебня (1835—1891): мова та думка», що відбулася 6-8 червня 2013 р. в Кюї під Льозаною.  Звідси й тільки трохи змодифікована назва тематичного випуску: «Potebnja, langage, pensée», тобто «Потебня, мова, думка».  Із поміж 13 авторів четверо представляють Росію, троє Швайцарію, по одному — Італію, Україну, Францію та Чехію; ще двоє подали подвійну інституційну приналежність (Швайцарія — Франція, Естонія — Росія).   Тематично збірка охоплює й мовознавчі, й літературознавчі аспекти Потебневої спадщини: приділено увагу як теоретичним джерелам потебнянських теорій, так і сприйняттю думок Потебні пізнішою наукою (переважно російською).  Її зміст такий: 

Pr. Milail D. petru movila nomocanonul 2014Colotelo,  Pr. Dumitru M. Colotelo

Nomocanonul Sfântului Petru Movilă. — Constanța: Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2014. — 316 p.

Історія появи цієї книжки (її назва в перекладі — «Номоканон святого Петра Могили») дуже довга. Працю над нею ще 1972 р. розпочав о. Михайло Колотило (1921–2000), український (буковинський) еміґрант до Румунії. З огляду на політичні обставини життя за соціалістичного ладу, роботу своєчасно видати не вдалося. Згодом текст доопрацював о. Дмитро Колотило (тепер настоятель Української православної парафії святого Петра Могили в Бухаресті). Книжку благословив до друку архиєпископ Томіський Теодосіє. Окрім перекладу румунською мовою тексту «Номоканона або законоправильника», виданого 1629 р. в Києві заходами Петра Могили та з його ж упровідним словом, книжка містить багатий науковий апарат: вступну студію, коментарі та посторінкові примітки (загальним числом 424). Зміст її такий:

 

publ contemporary ukraineContemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe / Ed. by Larissa M. L. Onyshkevych, Maria G. Rewakowicz. — Armonk (N. Y.); London: Sharpe, 2009. — XXX + 471 p.

 

До участі в цьому тематичному збірнику, виданому заходами Наукового Товариства ім. Шевченка у США, його редакторки Лариса Онишкевич і Марія Ревакович запросили авторів з Австралії, Австрії, Італії, Канади, Польщі, Сполучених Штатів Америки та України.  Зорієнтований на опис сучасного стану України в європейському контексті, том у частині розвідок подає також історичну перспективу різної глибини.  Тематично його поділено на три великі частини: перша насвітлює питання історії, політики та релігії, друга — літератури, третя — мови, засобів масової інформації та мистецтва. 

Зміст книжки такий:

 

 

  

DialogulDialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea. — 2014. — An. III. — Nr. 1. — 431 p.

 Перше число третього річника періодичного видання «Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea» (у перекладі: «Діалог славістів на початку ХХІ століття») містить причинки, подані на міжнародну наукову конференцію з тією самою назвою, що відбулася в Клюжі-Напоці 24-26 травня 2013 р.  Її зорганізувала кафедра слов’янських мов і літератур філологічного факультету місцевого Університету ім. Віктора Бабеша та Яноша Бояї (де існує й україністика).  Фінансову підтримку конференції та виданню її матеріалів надала Спілка українців Румунії.  Редакторами виступили  Каталін Балаж і Йоан Гербіль.  Усі тексти поділено на такі рубрики: «Мовознавство», «Культура та література», «Міжкультурний діалог», «Теорія та практика перекладу», «In memoriam» (некрологи).  Із-поміж 48 авторів кількість українців становить 22.  Половина з них — чернівчани; інші міста репрезентовані так: Київ — 4, Харків — 4, Миколаїв — 1, Львів —1, Ужгород — 1.  Представників Румунії — 17, переважно з Клюжа-Напоки, а також із Букурешта (4) та з Яс (1).  Є й учасники з інших країн: Казахстану (4), Росії (3), Польщі (2).  Мовно причинки поділяються так: румунською — 17, українською — 16, російською — 15, польською — 1.  Із погляду україністики інтерес становлять такі публікації: 

dialogul IV 2017Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea. — 2017. — An. VI. — Nr. 1. — 377 p.

Періодичне видання «Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea» (у перекладі: «Діалог славістів на початку ХХІ століття»), видаване Клюзьким університетом ім. Віктора Бабеша та Яноша Бояї, виходить і надалі під тією самою назвою, хоча початок століття потроху добігає (а чи вже й добіг) кінця.  Черговий його випуск містить матеріали наукової конференції, проведеної 26–28 травня 2016 р. в рамцях традиційних уже «Днів слов’янської культури» на філологічному факультеті цього університету (зорганізованих у співпраці з Союзом Українців Румунії та Російським культурним центром).  Редактори збірки — Каталін Балаж та Іван Гербіль. Набір рубрик — традиційний для цього видання: «Мовознавство» (15 причинків), «Культура та література» (15 причинків), «Міжкультурний діалог» (6 причинків), «Теорія та практика перекладу» (8 причинків).  Із-поміж авторів (усього їх 51) є тринадцятеро українців (переважно чернівчани, за винятком одного киянина та двох представниць Переяслава-Хмельницького).  Румунських авторів — 18, половина з Клюжа-Напоки, а також із Букурешта (8) та з Тімішоари (1).  Інші країни репрезентовані такою кількістю учасників: Угорщина — 4, Грузія — 3, Росія — 3, Казахстан — 2, Молдова — 1, Словаччина — 1; двоє зазначили подвійне представництво: Болгарія-Польща та Молдова-Росія.  Мовно причинки поділяються так: російською — 17, румунською — 14, українською — 12, польською — 1.  Із погляду україністики інтерес становлять такі публікації:

GaudedaEmílio  Gaudeda.
Heróis não morrem: grandes obreiros na comunidade ucraniano-brasileira. — Curitiba: Editora e Livraria do Chain, 2017. — 224 p.

Книжка біографічних нарисів Омеляна Ґавдиди (саме так звучать авторові ім’я та прізвище в українській версії) має за назву популярний клич сьогодення: «Герої не вмирають», — із підзаголовком «Великі трударі українсько-бразілійської спільноти».  Самовіддану працю на користь громади автор уважає героїзмом — і з огляду на часом нелюдсько тяжкі обставини існування перших переселенців до Бразілії це його твердження не виглядає на пересаду.

Окрім 44 біографічних нарисів, книжка містить передмову, вступ, післямову, іменний покажчик і додаток (у якому подано бразілійський гімн в ориґіналі та в українському перекладі вкупі з нотним записом).

Нариси мають різний розмір: від півсторінки до п’ятнадцятьох сторінок; стиль викладу в них популярний, та водночас вони містять силу корисних фактичних відомостей і принагідно також бібліографічні посилання.

Серед персонажів, що привернули до себе авторову увагу, є люди різної долі й різного покликання: літератори, журналісти, митці, політики, громадські діячі, підприємці та пересічні переселенці.