Romanovskyi

Народився 1976 р.

У 1993—1998 рр. здобув вищу освіту з фаху “українська мова та література, історія” у Харківському національному педагогічному університеті  ім. Григорія Сковороди; у 1998—2001 рр. навчався в аспірантурі при катедрі історії України того ж університету.

У 2007 р. оборонив дисертацію на тему «Розвиток пам’яткознавства на Харківщині в ХІХ — на початку ХХ ст.»; науковий ступінь кандидата історичних наук отримав 2008 р.

Із 2007 р. — викладач, згодом доцент на катедрі культурології та медіа-комунікацій Харківської державної академії культури.

 

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Орнаментика пам’яток українського архітектурного модерну // Традиційна культура в умовах глобалізації: народна музика та декоративне мистецтво в світовому цивілізаційному просторі: матеріали науково-практичної конференції, 22–23 серпня 2014 р. — Харків, 2014. — С. 246–254.

Формування колекцій та пам’яткознавча діяльність Музею українського мистецтва в Харкові (1920–1933 рр.) // Двадцяті Сумцовські читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 160-й річниці з дня народження академіка М. Ф. Сумцова, 18 квітня 2014 р. — Харків: Майдан, 2014. — С. 239-245.

Основні проблеми та досягнення сучасних досліджень пам’яток трипільської археологічної культури  // Вісник Харківської державної академії культури. — 2014. — Вип. 44. — С. 4–13.

Діячі культури ХХ ст. про Тарасову Гору (за джерелами особистого походження) // Вісник Харківської державної академії культури. — 2014. — Вип. 42. — С. 32–39.

Західноєвропейські мандрівники Нового часу про культурну спадщину України // Мандрівець. — 2014. — № 1 (109). — С. 14–21.

Філософія Григорія Сковороди у сприйнятті пам’яткознавця Павла Жолтовського // Філософія і богослов’я: на шляху діалогу: матеріали ХХІ міжнародних сковородинівських читань, 26-27 вересня 2013 р. — Сковородинівка; Харків: Майдан, 2014. — С. 187–194.

Мандрівники про культурну спадщину Слобожанщини // Традиційна культура в умовах глобалізації: регіональні особливості та розвиток туризму: матеріали науково-практичної конференції, 24–25 травня 2013 р. — Харків, 2013. — С. 189–198.

Лабіринтами Павла Жолтовського: розвідки та коментарі до споминів пам’яткознавця // Жолтовський П. Вибрані праці: у 3 томах. — Харків, 2013. — Т. 1: Umbra Vitae. Спогади. Листування. Додатки / За ред. О.О. Савчука. — С. 223–362.

Топоніми та традиційний характер культурного середовища // Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство: матеріали науково-практичної конференції, 18–19 травня 2012 р. — Харків, 2012. — С. 145–147.

Лінґвістичні джерела пам’яткознавчого дослідження // Вісник Харківської державної академії культури. — 2012. — Вип. 36. — С. 57–68.

Значення топонімічних досліджень для пам’яткознавства // Гілея. Науковий вісник. — 2012. — Вип. 60 (№ 5). — С. 294–298.

Поведінкові джерела пам’яткознавчого дослідження // Гілея. Науковий вісник. — 2012. — Вип. 58 (№ 3). — С. 17–20.

Класифікація пам’яток культури (за Василем Дубровським) // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали міжнародної наукової конференції, 8–9 грудня 2011 р. — Харків: ХДАК, 2011. — С. 41–43.

Культурна спадщина незнищенна (до перевидання праць Стефана Таранушенка 1918–1932 рр.). [Рец.:] Таранушенко С. А. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918–1932 рр.: монографічні видання, статті, рецензії, додатки, таранушенкознавчі студії, ілюстрації, довідкові матеріали / Упорядники О. О. Савчук, М. М. Красиков, С. І. Білокінь; предмова С. І. Білоконя; підготовка тексту та примітки О. О. Савчука, М. М. Красикова; автор післямови та науковий редактор М. М. Красиков. — Харків: Видавець Савчук О. О., 2011. — 692 с., 702 іл. (Серія «Слобожанський світ». Випуск 1)  // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2011. — Т. 14. — С. 347–353.

Культурна спадщина в класифікаційних схемах українського пам’яткознавства й історичного джерелознавства // Вісник Харківської державної академії культури. — 2011. — Вип. 34. — С. 26–34.

Григорій Сковорода про пам’ять та пам’ятки // Григорій Сковорода і проблеми соціального буття: матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції, 21 травня 2011 р. — Сковородинівка, 2011. — С. 102–104.

Пам’ятник Григорію Сковороді в старому Харкові // Григорій Сковорода: на зламі епох: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції, 20–21 травня 2010 р. — Сковородинівка, 2010. — С. 132–137.

Документи Державного архіву Харківської області як джерела з історії розвитку пам’яткознавства в ХІХ — на початку ХХ ст. // Вісник Харківської державної академії культури. — 2010. — Вип. 31. — С. 49–56.

Про авторів третього випуску «Харківського збірника» та відгуки на нього // Харківський збірник: літературно-науковий додаток до «Харківського календаря» на 1889 р. / видання Харківського губернського статистичного комітету, за ред. В. І. Касперова; передмова, додатки В. С.  Романовського. — Репринтне видання, відтв. 1889 р. — Харків: Видавництво «САГА», 2010. — Вип. 3. — С. 7–24.

Передмова для сучасного читача // Харківський збірник: літературно-науковий додаток до «Харківського календаря» на 1888 р. / за ред. В. І. Касперова; передмова, додатки, коментар В. С. Романовського. — Репринтнге видання, відтв. 1888 р. — Харків: Видавництво «САГА», 2010. — Вип. 2. — С. 5–38.

Теоретичні основи археології (за Василем Ґородцовим) // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: у 2 ч.: матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених, 22–23 квітня 2010 р. — Харків: ХДАК, 2010. — Ч. 1. — С. 98–99.

Сковородинська криниця в Харкові // Григорій Сковорода і проблеми гуманізму: матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції 16 травня 2009 р. — Сковородинівка, 2009. — С. 120–122.

Археологічні пам’ятки Харківської губернії в дослідженнях Василя Ґородцова // Вісник Харківської державної академії культури. — 2009. — Вип. 27: До 80-річчя Харківської державної академії культури. — С. 54–63.

Дмитро Багалій як учасник археологічних з’їздів // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Харків, Харківське історико-філологічне товариство, 2009. — Т. 13. — С. 21–36.

Харківський губернський статистичний комітет та його періодичні видання // Харківський збірник. Літературно-науковий додаток до «Харківського календаря» на 1887 р. / за ред. П. С. Єфименка; передмова В. С. Романовського. — Репринтне видання, відтвор. 1887 р. — Харків: Видавництво «САГА», 2009. — Вип. 1. — С. 5–29.

Ключові терміни пам’яткознавства // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених, 23-24 квітня 2009 р.: до 80-річчя Харківської державної академії культури. — Харків: ХДАК, 2009. — С. 65–66.

Походження і функціонування терміна “пам’ятка історії та культури” // Вісник Харківської державної академії культури. — 2009. — Вип. 25.— С. 32–40.

Видавнича діяльність Харківського кредитного союзу кооперативів (1918–1920 рр.) // Природа и население Слободской Украйны. Харьковская губерния / Составители А.С. Федоровский, Н.Ф. Сумцов и др. — Репринтное издание, воспр. 1918 г. — Харьков: Издательство САГА, 2007. — С. I–VII.

Розвиток пам’яткознавства на Харківщині в ХІХ — на початку ХХ ст. — Спеціальність 07.00.01 — історія України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2007. — 19 с.

Матеріали земської статистики як джерело з історії Харківської губернії другої половини ХІХ — початку ХХ ст. // Статистический справочник по Харьковской губернии. — Репринтное издание. — Харьков: Издательство САГА, 2007. — С. ІІІ–ХVІІ.

Історичний музей Південної залізниці в Харкові // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 6-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Коростень: «Тріада С», 2007. — С. 65–66.

Післямова про книгу та її творців // Щоголів Я. Твори / Упорядкував М. Сумцов. — Репринтне відтворення видання 1919 р. — Харків: Видавництво САГА, 2007. — С. 319–329.

Документи Державного архіву Харківської області про родину Щоголевих // Там-таки. — С. 293–318.

М. Сумцов як пам’яткознавець // Тринадцяті Сумцовські читання. Матеріали наукової конференції «Сучасний музейний заклад: проблеми вивчення, збереження та популяризації національної історико-культурної спадщини». — Харків, 2007. — С. 3–5.

Реєстрація та дослідження “кам’яних баб” Харківської губернії (ХІХ — початок ХХ ст.) // Праці Центру пам’яткознавства. — Київ, 2006. — Вип. 10. — С. 43–55.

Комментарии [к І-му отделению] // Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии: В 3 т. — Харьков: Харьковский частный музей городской усадьбы; Издательство САГА, 2006. — Т. 3. — С. 175–188.

Материалы к истории создания «Историко-статистического описания Харьковской епархии» / Составитель В.С. Романовский // Там-таки. — С. 99–172.

Передні уваги упорядника неопублікованих матеріалів із рукописів архієпископа Філарета та документів // Там-таки. — С. 47–98.

Значення досліджень Харківського губернського статистичного комітету для пам’яткознавства // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Харків, 2005. — Т. 11. — С. 23–42.

Пам’ятник В. Н. Каразіну в Харкові та дискусії довкола нього // Харьковский исторический альманах. — Харьков: Райдер, 2004. — Осень–зима. — С. 20–31.

Часові простори творчих пошуків митців Глушичів // Харьковский исторический альманах. — Харьков: Райдер, 2004. — Весна–лето. — С. 91–93.

Пам’яткознавчі дослідження В. В. Пассека на Харківщині (1834—1842 рр.). Причинки до історії роду Пассеків // Там-таки. — С. 3–19.

Перші пам’ятники міста Харкова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — Харьков: НМЦ «СД», 2004. — Вип. 7. — С. 191–197.

Пам’ятники Тарасові Шевченку в нашому місті // Слобідський край. — 2004. — 10 червня.

Пам’яткознавча діяльність Українського архітектурно-мистецького відділу Харківського літературно-художнього гуртка (1912—1918 рр.) // Культурна спадщина Слобожанщини. Культура і мистецтво: збірка науково-популярних статей. — Харків: Курсор, 2004. — Число 2. — С. 3–14.

Початок наукової діяльності мистецтвознавця С.А. Таранушенка (1914—1916 рр.) // Проблеми історії та археології України: збірник матеріалів Міжнародної наукової  конференції до 100-річчя ХІІ археологічного з’їзду в м. Харкові 25–26 жовтня 2002 р. — Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. — С. 179–182.

Пам’яткознавча діяльність Харківського єпархіального церковно-археологічного товариства (1913—1920 рр.) // Харьковский исторический альманах. — Харьков: Райдер, 2003. — Весна–лето. — С. 45–51.

Ідеали Просвітництва та пробудження наукового інтересу до пам’яток історії та культури Харківщини  // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — Харків: НМЦ «СД», 2003. — Вип. 6. — С. 228–233.

Церкви Лиманської школи // Околиця. — 2002. — Спецвипуск. Комсомольськ. — С. 4.

Леґендарна Зміївська обитель // Околиця. — 2002. — Спецвипуск. Зміїв. — С. 4.

Діяльність органів місцевого самоврядування Харківщини щодо нерухомих пам’яток історії і культури в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень». — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. — Том 18: Історія. — С. 36–38. 

Заходи органів державної влади з охорони нерухомих пам’яток історії та культури на Харківщині в ХІХ — на початку ХХ ст. // Харьковский исторический альманах. — Харьков: Райдер, 2002. — Осень. — С. 15–22.

Церква Різдва Богородиці в Мерефі // Сад б. п. — 2002. — № 2. — С. 12–13.

Село, в якому вчився Олекса Слісаренко // Сад б. п. — 2002. — № 1 – С. 17–21.

Доля українських церков Харківщини в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. // Збірник наукових праць [Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди]. Серія “Історія та географія”. — Харків, 2001. — Вип. 7. — С. 46–52.

Нерухомі пам’ятки історії та культури ХVII—XIX ст. на Харківщині: історіографія другої половини ХІХ — початку ХХ ст. // Вісник Харківської державної академії культури. — 2001. — Вип. 4. — С. 112–120.

Вивчення пам’яток архітектури Великобурлуччини в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — Харків: Бізнес Інформ, 2000. — С. 226–232.

Дослідження пам’яток історії та культури Харківщини Г.К. Лукомським // Слобожанщина. — 1999. — № 11. — С. 186–191. [Унаслідок редакційного втручання стаття втратила список джерел і літератури].

Суперечливі питання історії підземних ходів Харкова в історіографії // Слобожанщина. — 1999. — № 9. — С. 185–202. [Стаття містить значну кількість помилок унаслідок редакційного втручання].

Дослідження харківських підземель у другій половині ХІХ — ХХ ст. // Збірник наукових праць: історичні науки. Науковий вісник Харківського державного педагогічного університету. — 1999. — Вип. 2. — С. 52–60.

Історія без міфів // Слобідський край. — 1999. — 7, 12, 19, 21 жовтня. [авторська назва — «Шляхами Великобурлуччини»].

Підземні ходи Харкова // Слобода. — 1998. — 3 березня, 18 квітня.

Підземелля Харкова // Слобідський край. — 1997. — 22, 24, 26 липня.