Mikhaylichenko M.A         Микола  Анатолійович  Михайліченко

Кандидат історичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства в Сумському національному аграрному університеті.

У 2006 р. закінчив з відзнакою Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія».

У 2006−2010 рр. — аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

У 2012 р. оборонив кандидатську дисертацію на тему: «Родовідна дворянська книга Харківського намісництва як джерело з історії слобідського дворянства».

Із 2012 р. — член Національної спілки краєзнавців України. Член ХІФТ із листопаду 2016.

 

 

Основні публікації

І. Розвідки й статті 

1. Діяльність Харківського дворянського депутатського зібрання (1786−1796 рр.) // Сумська старовина. — 2015. — № ХLVІ. — С. 36-42.

2. Родовідна дворянська книга Харківського намісництва: особливості формування та інформаційний потенціал [Електронна публікація на Historians.in.ua].  ЧИТАТИ

3. Екстракти доказів дворянства як джерело з історії козацької старшини // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. — Київ; Глухів, 2014. — Вип. 7. — С. 145-148.

4. Абеткові списки дворян Харківського намісництва як джерело до генеалогії слобідських козацько-старшинських родів // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики (Інститут історії НАН України). — Київ, 2014. — Ч. 27. — С. 73-77.

5. [У співавторстві з С. Потапенко] Красовські: походження та персональний склад слобідської гілки шляхетсько-старшинського і дворянського роду // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів. — Київ, 2014. — С. 159-177.

6. Дворянська родовідна книга Харківського намісництва як джерело з історії козацько-старшинських родів Слобожанщини // Генеалогія. Збірка наукових праць. — Київ, 2013. — Вип. І. — С. 175-180.

7. [У співавторстві з С. Потапенко] Від гербового шляхтича до «гусара у вишиванці»: штрихи до історії роду Красовських (середина XVII − друга половина ХІХ ст.). — [Електронна публікація на Historians.in.ua].  ЧИТАТИ

8. [У співавторстві з С. Потапенко] Слобідський старшинсько-дворянський рід Авксентьєвих: генеалогічний розпис роду XVIIІ–XІХ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського). — Київ, 2012. — Вип. 25. — С. 300-309.

9. [У співавторстві з С. Потапенко] Слобідські старшинсько-дворянські роди Лесевичів і Лесевицьких: генеалогічні розписи XVІІІ − початку ХХ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського). — Київ, 2012. — Вип. 24. — С. 277-302.

10. [У співавторстві з С. Потапенко] Слобідський старшинський рід Щербин (генеалогічний розпис роду у другій половині XVII − початку ХІХ ст.) // Генеалогічні записки Українського генеалогічного товариства. — Київ, 2011. — Вип. ІХ (нової серії ІІІ). — С. 69-84.

11. Інформаційний потенціал абеткових списків дворян Харківського намісництва // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського). — Київ, 2010. — Вип. 21. — С. 128–148.  ЧИТАТИ

ІІ. Навчально-методичні посібники

1. Правознавство: навчальний посібник. За заг.ред проф. М. П. Курила — Суми, 2016 (Розділ 1). 

2. Історія держави і права України та зарубіжних країн: конспект лекцій. — Суми, 2016.

3. Історія України та української культури. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи, тести, питання для самоконтролю. Для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. — Суми, 2016 ( у співавторстві).

4. Історія української культури: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / Л. І. Рожкова, М. А. Михайліченко, Н. М. Кузьменко. — Суми, 2013.

5. Історія України: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / Л. І. Рожкова, М. А. Михайліченко, Н. М. Кузьменко. — Суми, 2013.

 

Джерело цих відомостей: http://ur.sau.sumy.ua/?p=271.