foto Mykhailyn

Ігор Леонідович Михайлин (1953—2017)

багаторічний Голова Харківського історико-філологічного товариства (1998–2017).

Доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, автор близько 480 наукових і науково-популярних праць, серед яких найголовніші окремі видання:

«Жанр трагедії в українській радянській драматургії» (Харків, 1987),

«Вивчення творчості Олександра Корнійчука в школі» (Київ, 1987),

«Гамартія Миколи Хвильового» (Харків, 1993),

«Достоєвський і Шевченко» (Харків, 1994),

«Основи журналістики» (Харків, 1998; 2-ге, розшир. і поліпш. вид. – Харків, 2000; 3-тє вид. – Київ, 2002; 4-те вид. у рос. перекл. – Харків, 2004; 5-те вид. доп. – Київ, 2011),

«Історія української журналістики. Частина перша» (Х.арків 2000; 2-ге вид. – Харків, 2005),

«Науково-дослідна робота студента з журналістики» (Харків, 2001; 2-е вид. доп. – Харків, 2010),

«Історія української журналістики ХІХ століття» (Київ, 2003),

«Нарис історії журналістики Харківської губернії. 1812–1917» (Харків, 2007),

«Літературна Харківщина. Поезія» (Харків, 2007),

«Петро Василенко : Літературний портрет» (Харків, 2007),

«Журналістика як всесвіт : Вибрані медіадослідження» (Харків, 2008),

«Сучасний словник літератури і журналістики» (у співавторстві; Харків, 2009),

«Журналістська освіта і наука» (Суми, 2009),

«Журналістика: словник довідник (Київ, 2013),

«Іван Перепеляк : Літературний портрет» (Харків, 2013; 2-е вид. доп. – Харків, 2014),

«Про Шевченка і не тільки» (Харків, 2014).

І. Михайлин — академік Академії наук вищої освіти України, голова Харківського історико-філологічного товариства упродовж 1998—2017 рр., член Національної спілки письменників України, почесний громадянин міста Мерефи.

4 листопада 2017 Ігор Михайлин помер. Похований у м. Мерефа на Харківщині.

 

Найважливіші публікації за останні пʼять років (2011–2015)

2011

1. Чорнобильний мотив у публіцистиці пізнього Олеся Гончара // Рецепція України в контексті сучасної мови та літератури: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – С. 217–229.

2. Якою мовою говорить журналістика? // Невгасимий слово світ: зб. праць на пошану професора В. С. Калашника / Уклад. М. Філон, Т. Ларіна. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 28–39.

3. Як царський уряд перешкоджав українському державотворенню: війна з читачем української преси // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2011. – Вип. 34. – С. 24–31.

4. Хрущовська відлига на українському хуторі // Олефіренко М. М. Розталь: роман. – Харків: С.А.М., 2011. – С. 3–18.

5. Природа факту в площині журналістики // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків, 2011. – Т. 14. – С. 120–138.

6. Колумністика про любов до людина й до батьківщини. [Рец.: Портников В. Богородиця у синагозі. – Харків : Акта, 2010. – 650 с. ] // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків, 2011. – Т. 14. – С. 370–380.

7. Гіпотеза про текст і мовлення в журналістиці // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2011. – № 968. – Серія: Соціальні комунікації. – Вип. 3. – С. 15–21.

8. Рекламно-довідкова преса та її історія. [Рец.: Георгієвська Вікторія, Сидоренко Наталія Історія української журналістики: становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (ХІХ – початок ХХ ст.): навч. посіб. – Київ: АДЕФ–Україна, 2010. – 224 с.] // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44. – С. 149–151.

9. Інформаційна війна в літературній критиці журналу «Пролітфронт»: об’єкти і прийоми // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2011. – № 989. – Серія: Філологія. – Вип. 63. – С. 61–67.

2012

10. Людина на жорнах історії // Олефіренко М. М. Жорна: роман. — Харків: С.А.М., 2012. – С. 3–14.

11. Історія формування української регіональної преси в Східній Україні між двома російськими революціями // Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф.: у 3 т. / Відп. ред. В. М. Галич. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – Т. 2. – С. 83–91.

12. Від Сковороди до Сковороди через Шевченка й Леніна: «П’ятий Харків» у журналістиці пізнього Ю. Шевельова // День. – 2012. – 8-9 червня. – С. 17–18.

13. Василь Лизанчук як наукова і моральна категорія // Теле- та радіожурналістика: збірник наук. праць. – Львів: Львівський нац. ун-т імені І. Франка, 2012. – Вип. 11. – С. 310–315.

14. Юрій Шевельов: Провінція – не територія, а душа // День. – 2012. – 30 листопада.

15. Україна в документальній прозі Василя Омельченка // Литературный язык в проекциях истории и современности. К 90-летнему юбилею профессора Георгия Ивановича Шкляревского: сб. научных статей / Сост. Л. В. Педченко. — Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – С. 51–65.

16. Історія журналістики як національно-історичне завдання [Рец.: Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст.: Іст.-бібліограф. дослідж. – Львів, 2009. – Т. 2: 1891–1905 рр. / НАН України. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділення «Науково-дослідний центр періодики»; уклад.: М. В. Галушко, М. М. Романюк (кер. проекту), Л. В. Сніцарчук. – 480 с.] // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2012. – № 1027. – Серія: Соціальні комунікації. – Вип. 4. – С. 233–238.

17. Протестантська журналістика на модернізаційному роздоріжжі [Рец.: Балаклицький Максим Медіатизація протестантизму в Україні 1991–2010 років: монографія. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2011. – 379 с.] // Українське журналістикознавство. – 2012. – Вип. 13. – С. 43–46.

18. Автобіографічний роман в афоризмах [Рец.: Брюґґен Володимир Блокноти. – 2-е вид., доповн. – Харків: Майдан, 2012. – 338 с.] // Квартали (Харків). – 2012. – № 1. – С. 277–287.

2013

19. Літературно-критична шевченкіана Олеся Гончара [Рец.: Маслова Наталка Про таїну воплоченого слова : світ тексту / Переднє слово проф. Леоніда Ушкалова. – Х. : Майдан, 2011. – Кн. 1. – 428 с.; Кн. 2. – 556 с.] // Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: зб. наук. статей. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 186–194.

20. Про текст як об’єкт і як суб’єкт // Квартали (Харків). – 2013. – № 2. – С. 248–257.

21. Професор В. О. Александров як дослідник соціальної комунікації // Діалог: Медіа-студії: зб. наук. праць / Ред. кол. О. Александров (відп. ред.) та ін. – Одеса: Астропринт, 2013. – Вип. 16. – С. 47–51.

22. Герой епохи самодурства // Благбаз: альманах харківських сатириків і гумористів. – Харків:Золота миля, 2013. – № 6. – С. 251–271.

23. Прабабуся української преси: Найстаріша україномовна газета з усіх нині існуючих – «Свобода», що видається в США, – відзначає 120-річчя // Україна молода. – 2013. – 13 вересня.

24. «Я не згодний був міняти свою шкуру й душу». Ток-шоу «Шустер Live» змусило вкотре стати на захист Ю. Шевельова // Україна молода. – 2013. – 1 жовтня.

25. Валентина Миколаївна Галич як Особистість у науці про журналістику // Vale! Збірник на пошану професора Валентини Миколаївни Галич з нагоди 60‑річчя / Упоряд.: О. В. Антонова, А. В. Дроздова; передм. А. В. Дроздова. – Луганськ: Вид-во ЗД «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – С. 21–26.

26. Публіцистика як мистецтво слова в науковій спадщині Володимира Здоровеги // Вісник Львівського університету. – 2013. – Серія: Журналістика. – Вип. 38. – С. 71–78.

27. Краса врятує світ, а Україну – книжка. Працю Олега К. Романчука висунуто на здобуття Шевченківської премії // День. – 2013. – 29-30 листопада.

28. Тарас Шевченко в літературній публіцистиці Дмитра Донцова // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. одинадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 29-30 листопада 2013 р. / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2013. – С. 518–530.

29. На захист Юрія Шевельова. Ю. Шевельов заповів свій архів… Японії. Очевидно, він розумів, які баталії триватимуть навколо його імені в Україні // Універсум. – 2013. – № 11-12. – С. 38–39

30. Київська преса у світлі своєї історії [Рец.: Волобуєва Анастасія, Сидоренко Наталія Формування преси Києва (1835–1918). – Київ: Темпора, 2011. – 208 с. Рец.: Волобуєва Анастасія, Сидоренко Наталія, Сидоренко Олександр, Школьна Олена Періодичні видання Києва (1835–1917 рр.): покажчик. – Київ: Темпора, 2011. – Т. ІІ–ІV] // Журналістика. – 2013. – Вип. 12 (37). – С. 195–203.

31. Поэт – это лекарь, лечащий словом: к юбилею Риммы Катаевой // Славянин. – 2013. – № 19. – С. 180–188.

32. «Я над цим питанням дуже серйозно думав…», або Володимир Здоровега як мислитель // Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / Упоряд. О. І. Наливайко; за ред. І. І. Паславського. – Київ: ВПК «Експрес-Поліграф», 2013. – С. 141–149.

33. Поет в оптиці свого часу: Розмова з Іваном Перепеляком // Рідний край. – 2013. – № 2(29). – С. 141–147.

34. Історія і людина в художньому світі Михайла Олефіренка // Олефіренко Михайло Мертві не зраджують: роман з епопеї «Пора цвітіння терну». – Полтава: Полтавський літератор, 2013. – С. 3–17.

2014

35. Pro-Russian Fighters Beat Our Ukrainian Students With Bats. A dispatch by two eastern Ukrainian teachers / Ihor Mykhailyn and Serhii Vakulenko // New Republic. – 2014. – March, 4.

36. Харків сміється // Склянка часу (Zeitglas). – 2014. – № 69. – С. 158–160.

37. Мовчазне покоління заговорило // Журналіст України. – 2014. – № 4. – С. 43–46.

38. Подорож у прірву і назад [Рец.: Ткаченко Ганна І засурмив тертій ангел… Роман. – Харків, 2012. – 200 с.] // Курʼєр Кривбасу. – 2014. – № 293–295. – С. 377–382.

39. Щотижневий журнал новин «Вісник культури і життя» (1913) на тлі світових процесів у мас-медіа // Сучасний мас-медійний простір: тенденції та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15–16 травня 2014 р.) / Наук. ред. В. О Гандзюк. – Вінниця: Вид-во-друкарня «Діло», 2014. – С. 63–69.

40. Моя хата скраю, або Робінзонада в сучасній українській публіцистиці // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 54. – С. 143–147.

41. За що і як любити життя? [Рец.: Ткаченко Ганна Врятоване життя: Повість та оповідання. – Харків, 2013. – 284 с.] // Березіль. – 2014. – № 3-4. – С. 183–188.

42. «А дай жити, серцем жити…» Тарас Шевченко в літературній публіцистиці Дмитра Донцова» // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 3(60). – С. 17–24.

43. До вивчення української преси – вагомого складника інтелектуальної спадщини народу [Рец.: Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст.: Іст.‑бібліограф. дослідж. – Львів, 2011. – Т. 3: 1906–1910 рр. / НАН України. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Науково-дослідний інститут пресознавства; уклад.: М. В. Галушко, М. М. Романюк (кер. проекту), Л. В. Сніцарчук. – 496 с.] // Медіапростір: збірник наук. ст. із соціальних комунікацій / Ред. кол.: Н. Поплавська та ін. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 143–151.

44. Публіцистика та літературна критика І. Нечуя-Левицького в журналі «Дніпрові хвилі» // Журналістика. Філологія. Медіаосвіта: збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – С. 136–141.

45. Із щоденника науковця (подача третя) // Semper tiro: Зб. на пошану професора Володимира Панченка. До 60‑річчя від дня народження / Упоряд. В. Моренець. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014. – С. 135–151.

46. Компаративні візії Юрія Шереха (Шевельова) в стосунку до української літератури // Юрій Шевельов – учора, сьогодні, завтра: збірка за підсумками наукових викладів у Харкові 30 жовтня 2014 р. / Ред. кол.: С. В. Вакуленко, В. С. Калашник (голова), Р. А. Трифонов. – Харків: Майдан, 2014. – С. 68–79.

47. Мовчазне покоління заговорило // Ткаченко Ганна Таємниці червоних поколінь: Роман. – Харків: Майдан, 2014. – С. 3–26.

48. Говорити людям правду – це насолода: Розмова з письменницею, членом Національної спілки письменників України Ганною Ткаченко // Ткаченко Ганна Таємниці червоних поколінь: Роман. – Харків: Майдан, 2014. – С. 329–355.

49. Запізніла рецензія, або Про наративні науку та інші дивні речі // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – Т. 15. – С. 12–20.

50. Історія журналістики та проблеми її вивчення. Уроки одного підручника [Рец.: Срібняк Ігор Історія журналістики (ХVII–ХХ ст.). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 304 с.] // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – Т. 15. – С. 474–482.

51. Королева журналістикознавства – історія журналістики // Журналістика. – 2014. – Вип. 13(38). – С. 37–40.

2015

52. Автобіографічний роман в афоризмах // Брюгген Владимир Седьмая книга. Блокноты 2010–2014. – Харків: Майдан, 2015. – С. 4–14.

53. Лицар без страху й догани, або Степан Кость у колі своїх наукових студій // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 5–20.

54. Чи є публіцистика журналістикою? // Універсум. – 2015. – № 5-6. – С. 27–29.

55. Неоніла Василівна Бойко і журналістика // Неонила Бойко Мысль животворящая : сборник / Сост. Л. Р. Савченко. – Харьков: ПАРК, 2015. – С. 62–65.

56. Книжка для кмітливих людей. Про повість Віктора Бурмаки «Мир і війна» // Бурмака Віктор Мир і війна. – Харків: Планета-Прінт, 2015. – С. 47–50.

57. Цей невтомний харківʼянии. Памʼяті Івана Степановича Маслова // Від бароко до постмодерну: збірник праць кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2015. – Т. ХІІ. – С. 220–224.